Het plan bespreekt het groen vanuit twee pijlers:
1. De gebouwen en te bouwen woningcomplexen
2. De openbare ruimte

Zo komt er een Programma van Eisen Groen. Dat wordt standaard toegevoegd aan het
algemene programma van eisen dat, met betrekking tot te bouwen objecten, wordt opgelegd
aan de projectontwikkelaar. Daarnaast wordt de ontwikkelaar opgedragen bestaande bomen
als uitgangspunt bij het ontwerp te nemen, zodat niet meer wordt getekend op een blanco
papier, waarna wordt geconstateerd dat er prachtige oude bomen stonden, die nu dus weg
moeten. GroenLinks vindt dit een zeer waardevolle, belangrijke verbetering bij de start van
bouwontwikkelingen. Maar we gaan nog verder: de mate van vergroening die een
ontwikkelaar voorstelt wordt zelfs een criterium voor de aanbesteding. Er mag alleen nog
natuurinclusief gebouwd worden, wat betekent dat groen deel uitmaakt van het plan. We zien
steeds meer natuurinclusieve gebouwen verrijzen, bijv. in Amsterdam, waar groen op alle
manieren verwerkt is in het ontwerp. Groene balkons, groene daken, verticaal groen tegen
gevels en natuurlijk veel groen rondom het object. Dat willen we in Haarlem ook.

Voor de bestaande bomen in de stad is belangrijk dat we de echte waarde van een boom
gaan berekenen en gebruiken in de afweging of een boom gekapt kan worden voor bijv. een
woning of omdat hij bewoners in de weg staat. Met behulp van programma’s die er al zijn
(iTree, TEEB) kan het groenoppervlak van een boom worden vastgesteld en kan daarmee
worden berekend wat die boom ons brengt aan CO2 opslag, wateropslag, schaduw, koelte
tegen hittestress, en ook leefbaarheid en plezier. Als we de waarde op die manier bepalen
kunnen we een veel betere afweging maken en zal een boom veel minder snel gekapt
worden.

Ook het door GroenLinks Haarlem bij initiatiefvoorstel ingebrachte “Muggenbos” gaat er
komen. De bedoeling is een lint van park en bos door de stad te maken. Bewoners van
Haarlem kunnen bijdragen aan het vergroenen van hun stad door een boom te planten in het
“Muggenbos” (een bos van voor en door Muggen = Haarlemmers). Zo’n boom zou geplant
kunnen worden als herinnering aan een bijzondere gebeurtenis (overlijden, geboorte,
verhuizing naar Haarlem) of bijv. als bijdrage van een persoon of groep aan de stad. De
gemeente gaat daarbij helpen, zodat de juiste soort bomen op de juiste plekken komen.
GroenLinks Haarlem heeft begin dit jaar de eerste drie bomen geplant bij de Aziëweg,
tegenover het Aziëpark.

Verder komt er een ecologische structuur door de stad, het Natuur Netwerk Haarlem, waardoor
ecologie, groen en de biodiversiteit wordt versterkt. Ook de 3-30-300 regel van het NBSI
wordt door de gemeente omarmd. Dat betekent dat iedere Haarlemmer vanuit zijn woning 3
bomen moet kunnen zien, dat er 30% bladerdak in de buurt aanwezig moet zijn en dat er
binnen 300 meter van elke woning een park of bos moet zijn, waar men in het groen kan
verblijven en spelen. Zover zijn we nog niet, maar het is een mooi streven om dit in onze
versteende stad voor elkaar te krijgen.

Last but not least wordt hard aan de gang te gaan om de openbare ruimte te ontstenen en te
vergroenen samen met de Haarlemmers. Het leefbaarheids- en initiatievenbudget zal
worden verhoogd ten behoeve van groeninitiatieven, groeneducatie wordt meer handen en voeten gegeven en parken en pleinen zullen samen met bewoners en met de ideeën van
bewoners worden aangepakt.
Dit is een korte samenvatting van het mooie groenbeleidsplan. Het uitvoeringsprogramma
2023 staat al vast, dat voor 2024 en daarna gaan we nog dit jaar vaststellen, met inbreng
van velen.