Raad
Raad

Kadernota aangenomen

Een meerderheid van de Gemeenteraad gaat op 4 juli akkoord met de Kadernota.

Van de 63 ingediende moties en amendementen worden er 13 aangenomen.

De drie moties die de GroenLinksfractie indient zijn alle drie aangenomen. Zeven aangenomen moties heeft de fractie medeondertekend.

Zie hierna de moties en amendementen met een link en daaronder een omschrijving van de kern van de motie/het amendement.

(De afkorting COA staat voor coalitie GroenLinks+PvdA+D66+CDA)

AANGENOMEN

2          COA    Amendement 02 Flitsend college op wacht bij de koepel zoals afgesproken

3          COA    Amendement 03 Prins Bernhardlaanplan wijkt niet voor wandelpromenade Molenwijk

BIS 5   COA    Amendement 05BIS Internationale school passend in de Haarlemse schaal
 

18        COA    Motie - vast geeft comfort

21        GLH    Motie 21 Toekomst van Schiphol      Zie artikel

22        GLH    Motie 22 Ó, Ó, Haarlem, mooie natuurinclusieve stad achter de duinen     Zie artikel

23        Actie    Motie 23 Klimaatcrisis”    Zie artikel

BIS239 Trots    Motie 39BIS Besteed lokaal aan

52        VVD    Motie 52 Big belly’s met meer afval

56        VVD    Motie 56 Budgettaire verwerking van stijgende WMO-vraag

BIS 60 VVD    Amendement 60 Opvolgen RKC advies over onze indicatoren 2019 geen besluit te nemen

61        VVD    Motie 61 Regenboogbeleid: doen we genoeg om te doen wat we moeten doen?’

62        GLH    Motie 62BIS Urgentie op de Agenda door Urgenda     Zie artikel

 

Kern van de motie/het amendement

 

Amendement 2. Overzicht van kosten door de gemeente voor de Koepel (binnen gesteld maximum). In het najaar zal het college aan de commissie voorleggen welke middelen minimaal in 2019 nodig zijn om de ontwikkeling van de Koepel mogelijk te maken ten laste van het maximaal beschikbare budget in besluitpunt 31.

Amendement.3 De gelden voor de wandelpromenade Molenwijk zoveel mogelijk te dekken uit de Reserve Beheer en Onderhoud van de Openbare Ruimte, en evt. afromen van de aanpak Prins Bernhardlaan en bij de Programmabegroting 2020-2024, met voorstellen te komen voor een passend budget voor de aanpak Prins Bernhardlaan”

Amendement BIS 5 Roept het college op om besluitvorming over de Internationale school Haarlem te betrekken bij het SHO dat later dit jaar wordt vastgesteld door de raad.

Motie 18 De gemeente zal in de toekomst in financiële rapportages de inhuur uitdrukken in aantallen fte’s. De gemeente stuurt op efficiency en kostenbewustzijn. Er wordt uitvoering aan gegeven aan de omzetting van inhuurcontrachten naar vast personeel, dit blijft van kracht. In het kader daarvan wordt het percentage van de loonsom dat aan inhuur besteed wordt, gemonitord.

 Motie 21 Draagt het college op:

• Om te bepleiten dat er in ieder geval tot minstens 2023 geen verdere groei van Schiphol plaatsvindt; • Dit standpunt zowel in Haarlem uit te dragen als in alle relevante gremia die met de luchtvaart te maken hebben; • Tevens te pleiten voor afschaffing van de nachtvluchten; • Met andere partners uit de BRS te kijken hoe het aantal goedkope vakantievluchten beperkt kan worden, en • Om te promoten dat zo veel mogelijk afstanden tot 750 km per trein worden afgelegd in plaats van met het vliegtuig,

 Motie 22 Verzoekt het college, • Kennis te nemen van het beleid puntensysteem groen- en natuurinclusief bouwen (RIS 301953) van de gemeente Den Haag en met een voorstel te komen richting de raad.

Motie 23 verzoekt het College;- naar voorbeeld van andere gemeenten ‘een Klimaatcrisis’ uit te roepen

Motie 2 39 Draagt het college op: Altijd proberen om lokaal aan te besteden met natuurlijk inachtneming van de aanbestedings regels

Motie 52 Roept het college op •Vaart te maken met het verruilen van reguliere prullenbakken voor Big Belly’s op locaties waar overlast van restafval rondom reguliere prullenbakken groot is en daar waar nodig extra prullenbakken in de vorm van Big Belly’s toe te voegen met als doel het straatbeeld en de leefbaarheid te vergroten;

Motie 56 Roept het college op, •De financiële en budgettaire gevolgen van de geprognosticeerde stijgende vraag naar WMO-voorzieningen voor de komende jaren in beeld te brengen en deze realistisch en meerjarig op te nemen in de begroting 2020-2024.

Amendement 60 Het advies van de RKC doet de raad besluiten om •Haar waardering uit te spreken voor de inzet die het college heeft getoond met dit voorstel en om geen besluit over dit voorstel te nemen. •Met dit amendement besluitpunt 5 van de Kadernota 2019 te schrappen. •Het college te verzoeken om bij de behandeling van de Begroting 2020 te komen met verder uitgewerkte en aangevulde voorstellen met nieuwe indicatoren die aansluiten bij het RKC advies.

Motie 61 Roept de raad het college op •Om bij deze werkconferentie aandacht te vragen voor de vraag of we als gemeente genoeg doen aan de acceptatie en gelijke rechten voor de LHBTI+ gemeenschap. Pakken we het verborgen leed voldoende aan? •Om de reactie en het advies van de Regenboogpartners en andere betrokkenen in een notitie vast te leggen en deze voor de behandeling van de Begroting aan de commissie Samenleving voor te leggen, inclusief een raming van het benodigde budget zodat hiervoor bij de Begroting een dekking gezocht kan worden.

Motie 62 Verzoekt het college, •De punten die lokaal kunnen worden uitgevoerd uit te voeren zoals Zon op School, inregelen warmte installaties bedrijven en meer gebruik van olivijnzand binnen het huidige toegekende duurzaamheidsbudget en te rapporteren over de voortgang

 

Totaal overzicht amendementen en moties inclusief Besluitvorming Kadernota 2019