Nieuws

4 Windmolens Schoteroog

De 4 windmolens op Schoteroog staan 5 jaar stil door provinciaal beleid

De invloed van het beleid van de provincie op Haarlem is o.a. zichtbaar via het busvervoer en het windmolenbeleid. Het huidige college van gedeputeerden van VVD, D66, PvdA en CDA heeft in haar collegeprogramma een maximum aantal windmolens op land vastgesteld. Dat maximum in Noord-Holland is het minimale aantal dat de landelijke overheid voor NH verplicht stelt. Maar het huidige provinciale college stelt nog een aantal aanvullende eisen voor windmolens op het land bovenop de eisen die het Rijk stelt.

Het is belangrijk dat o.a. het windmolenbeleid veranderd. Stem daarom op lijst 7 GroenLinks voor een duurzamer, groener en socialer beleid.

Op voormalige stortplaats Schoteroog, in de Waarderpolder staan vier windmolens maar ze wekken geen duurzame energie op want ze staan al vier-en-een-half jaar stil. Ze zijn technisch aan hun eind en aan vervanging toe, ze zijn oud en er zijn geen vervangende onderdelen meer.. Er zijn al langer plannen voor vervanging. Maar de provincie eist dat het aantal molens gelijk of minder is en dat de windturbines eenzelfde, vergelijkbare of geringere ashoogte, rotordiameter en verschijningsvorm hebben. Er zijn al twee keer plannen voor vervangende molens op Schoteroog ingediend.

Lees verder
Getrapte Verkiezingen - Tekening van KURF bewerkt

De nieuwe Provinciale Statenleden kiezen de Eerste Kamerleden

In de Eerste Kamer vormt GroenLinks een fractie van vier personen. Huidige fractievoorzitter is Tineke Strik en in de fractie o.a. voormalig NH-Statenlid Harmen Binnema.

De verwachting is dat dit aantal flink zal toenemen na de Provinciale Verkiezingen. Op nr. 1 staat op de lijst Paul Rosenmöller;
Nr. 2. Farah Karimi; 3. Margreet de Boer; 4. Kees Vendrik; 5.Ruard Ganzevoort; 6.Saskia Kluit; 7.Roel van Gurp; 8.Gala Veldhoen; 9.Mirjam Krijnen; 10.Jan van de Venis; 11Alwin Hietbrink; 12. Funs Elbersen; 13. Caroline van Dullemen; 14. Selçuk Akinci; 15. Axel Boomgaars; 16. Laura Henderson; 17. Patricia Withagen; 18. Rosan Kocken; 19. János Betkó.

De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten (564). De vorm is die van getrapte verkiezingen: de burgers kiezen Provinciale Staten en de leden van Provinciale Staten kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. De verkiezingen van de Eerste Kamer vinden plaats op 27 mei 2019.

Lees verder

Ontwikkelingen in Haarlem Zuidwest

Inspreker bij concept Ontwikkelvisie Zuid West

Tijdens de vergadering van de commissie ontwikkeling van 7 maart werd de concept ontwikkelvisie Zuidwest besproken. Het onderwerp leeft. Er waren veel bewoners naar het stadhuis gekomen om in te spreken of om mee te luisteren.

In Haarlem is er een groot tekort aan woningen. Daarom vindt GroenLinks dat er komende jaren 10.000 woningen bij mogen komen. Het groen om de stad blijft groen. Dat betekent dat nieuwe woningen binnen de stad gebouwd moeten worden. Daarnaast vindt GroenLinks het belangrijk dat voorzieningen meegroeien, dat er meer groen komt en minder autoverkeer.

De woningen mogen worden gebouwd in 8 ontwikkelzones door de hele stad heen. De eerste ontwikkelzone is besproken. Dit is de ontwikkelzone Zuidwest. Deze ontwikkelzone bevindt zich tussen de Pijlslaan, Leidsevaart, Randweg en het Spoor. Op deze plek (Grijpensteinweg, Stephensonstraat en Eysinkweg) kan goed wonen met werken gecombineerd worden. Mooie plek volgens GroenLinks om woningen te bouwen. Wel moet er veel aandacht uitgaan naar mobiliteit. GroenLinks wil hierbij voorrang voor fiets en OV. Bijvoorbeeld door het bouwen van een nieuw treinstation tussen de Pijlslaan en Westergracht.

Veel bewoners die naar het stadhuis waren gekomen gaven aan bezorgd te zijn over de mogelijke bouwhoogte en gevolgen voor de leefbaarheid. Voor GroenLinks is het belangrijk dat er niet alleen gebouwd gaat worden, maar dat het wijken gaan worden die leefbaar zijn, waar het prettig is om te wonen en er ook voorzieningen zijn. Op deze balans zal GroenLinks scherp toezien.

Tijdens de commissie sprak Jasper Drost namens GroenLinks de volgende woorden:

Lees verder
Algemene Ledenvergadering 13 maart 2019

Ledenvergadering 13 maart, 2 nieuwe bestuursleden, interessante info

De ledenvergadering behandelt de jaarverslagen van het bestuur en de fractie en keurt het financieel jaarverslag goed. Peter Olaf van der Mark trekt zich terug uit het bestuur vanwege zijn raadslidmaatschap. Het bestuur wordt aangevuld met Regina van der Duijn en Jeroen Philipsen die beiden al enige tijd meedraaien in het bestuur, de laatste is tevens campagneleider. Lid Karel vraagt naar de ambities van college en de GLH fractie inzake de doelen zoals verwoord in het coalitieprogramma:  “In 2030 wil Haarlem klimaatneutraal zijn, per 2040 aardgasvrij en circulair en in 2050 moet de openbare ruimte zo zijn ingericht dat deze klimaatbestendig is.” Wordt er wel voldoende gewerkt aan 2030 Haarlem Klimaatneutraal? Jasper Drost de fractievoorzitter noemt enkel acties op dit gebied.

Na de pauze is er een carrousel van vier tafels waaraan fractieleden zitten uit een commissie zodat leden vragen kunen stellen die betrekking hebben op die taakgebieden van het gemeentelijk beleid. Onder andere komt aan de orde:

Lees verder
Impressie Bouwplan "New Harlem"

Groen licht voor nieuwe woningen zonder parkeerplaatsen

In de raadvergadering van 28 februari heeft een meerderheid van de raad aangegeven geen bedenkingen te hebben tegenover het nieuwbouwplan 'New Harlem'. In dit plan moeten er 60 woningen komen in het middeldure segment. Deze woningen worden extra duurzaam gebouwd.

Zou iedereen vóór moeten zijn toch? Gevoelig ligt het ontbreken van parkeerplaatsen. Nieuwe bewoners van dit complex kunnen geen parkeervergunning aanvragen (ligt nl. in vergunninggebied) en zijn toegewezen op vier deelauto's die onderdeel uitmaken van het plan. Veel partijen gaan ervanuit dat iedere nieuwe bewoner een auto zal hebben en deze zal gaan parkeren in het vergunningsvrije deel van de wijk achter het complex.
GroenLinks begrijpt deze zorg, maar vindt de stelling ook wat achterhaald. Steeds meer jongeren bezitten of gebruiken geen auto. Precies de doelgroep van dit project. Daarbij, als je parkeervoorzieningen gaat bouwen en aanbieden weet je zeker dat er auto's bij gaan komen.

Namens GroenLinks sprak fractievoorzitter Jasper Drost de volgende woorden uit:
 

Lees verder
Ingetekend de torens zichtbaarheid blz 912 Bestemmingsplan

Plan Gonnetstraat akkoord

Op de Gonnetstraat nrs 22 en 26 staan verouderde bedrijfspanden al sinds enige tijd leeg. Er is een plan ontwikkeld om deze panden te transformeren naar een eigentijds gemengd woon-werkgebied.

De plannen zijn al enige tijd onderwerp van discussie en de ontwikkelaar is op een aantal punten de raad tegemoetgekomen. Zo zijn de gevels verlaagd van zes naar vier verdiepingen, is er een semi-toegankelijke binnentuin, zijn er groene daken, geen gasaansluiting en zijn er 15% sociale- en 15% middeldurehuur appartementen én 15% sociale koopwoningen bijgekomen. Kortom een plan dat beantwoord aan bijna alle eisen die wij en de coalitie stellen. Dat is bijzonder gezien het feit dat de plannen voor deze gebouwen al van een paar jaar terug dateren.

 

Lees verder