Nieuws

Begrotingsraad

Begroting met 3 amendementen aangenomen

Donderdag 7 november is de begroting 2010-2024 aangenomen met een meerderheid van stemmen van de coalitie (GLH, PvdA, D66, CDA) en ChristenUnie.

In de begroting was voor ongeveer 5 miljoen aan bezuiniging opgenomen. Vanwege een lagere bijdrage vanuit het Rijk. Op onderdelen zijn de bezuinigingen teruggedraaid. Een coalitieamendement “Ontzie de meest kwetsbaren” (46) Schrapte 3 bezuinigingsposten: een verhoging van de bijdrage door economisch dakloze gezinnen; het beëindigen van een subsidie eenmalige activiteiten zelf- en belangenorganisaties; een verlaging van de subsidie breedtesport. De eerlijkheid gebied te zeggen dat  de oppositie ook een aantal amendementen had die deze bezuinigingsposten ongedaan wilden maken en dat de coalitiepartijen erg laat dit amendement indienden.

Amendement 6 "Leges voor de ARK" van de CU zorgde ervoor dat het budget voor de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit op het huidige niveau blijft.

Amendement 10 "Verhuiskostenvergoeding niet verlagen" zorgde daarvoor.

Daarnaast zijn er 8 moties aangenomen 4 van de coalitie en 4 van de Oppositie. De VVD kreeg steun van een meerderheid voor twee van haar moties, een succes voor de afscheidnemende fractievoorzitter Anne Sterenberg.

03-Vuurwerk bij de Jaarwisseling (GLH+PvdA+ CU+AP)
18-Voedselbank ook voor dakloze gezinnen (SP+CU+AP+OPH)
24-Onderzoek naar Haarlem Marketing (CDA+PvdA+ D’66)
26-  Haarlemse lucht stinkt niet (GLH+D66)
28- Alleen steun voor een sociaal & toereikend landelijk klimaatakkoord (PvdA+GLH+D66)
38-Opnemen indicatoren onderhoud (VVD)
43-Parkeergarage Papentorenvest (VVD)
48- Kosten besparen bij de schuldhulpverlening, kies voor het Zweedse model (TROTS)

Jasper Drost Betoog Begroting

Betoog bij begrotingsbehandeling door Jasper Drost: De duurzame stad;De sociale stad; De Groeiende stad

Voorzitter,

Vanavond de eerste avond van de begrotingsbesprekingen. Het zijn wereldwijd enerverende tijden die vragen om flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Aanpassing aan een veranderend klimaat bijvoorbeeld, maar ook aan een veranderend politiek spectrum, een veranderende rol van burgers en bestuur. En deze veranderingen kunnen grote gevolgen hebben voor het lokale. Maar dit bied ook kansen! In 2020 starten experimenten met overdragen van zeggenschap aan inwoners, zoals een buurtbegroting, gelote wijkraad en right2challenge. GroenLinks kijkt uit naar deze experimenten en wordt graag hierin door het college actief betrokken.

Ik neem u mee door de Haarlemse begroting aan de hand van 3 uitdagingen waar Haarlem voor staat, ik heb ze vaker benoemd:
 

  • De duurzame stad
  • De sociale stad
  • De Groeiende stad
     

Maar voordat ik inzoom op deze thema’s, ga ik graag verder waar ik mijn betoog tijdens de kadernotabespreking mee geëindigd ben, de financiële situatie van Haarlem. Daar eindigde ik met:

Cijfers uit de meicirculaire baren GroenLinks zorgen. College, dit betekent voor u serieus werk. Afspraken binnen het coalitieakkoord kunnen gaan schuren. Er moeten keuzes gemaakt worden. Met betrekking tot capaciteitsclaims in de organisatie, de inkomsten en uitgaven van onze gemeente.

 

Lees verder
Kansrijke WarmteTechnieken Buurten

Gemeentenieuws: Collegebesluit plan van aanpak Transitie Visie Warmte (TVW)

In 2050 is aardgas niet meer beschikbaar om woningen en gebouwen te verwarmen. Haarlem wil zelfs al in 2040 van het aardgas af. De gemeente deed per wijk onderzoek naar welke duurzame alternatieven voor aardgas het meest kansrijk zijn. De volgende stap is nu om te besluiten welke wijken als eerste gasvrij worden. De komende 20 jaar wordt heel Haarlem gasvrij.

Alle Nederlandse gemeenten moeten uiterlijk in 2021 een tijdspad voor het gasvrij maken van wijken klaar hebben. Zo’n tijdspad heet Transitievisie Warmte. Het college heeft het plan van aanpak goedgekeurd om tot een Haarlemse Transitievisie Warmte te komen. In april 2020 is deze gereed.

Kansrijke wijken

Het doel is om in de transitievisie de wijken te kiezen die voor 2030 aardgasvrij worden. Kansrijk hiervoor zijn Meerwijk, Ramplaankwartier en verschillende wijken met woningen die gebouwd zijn na 1995 zoals Schoolenaer. In de wijken Ramplaankwartier en Meerwijk zijn al voorbereidingen gestart om aardgasvrij te wonen en werken. In het Ramplaankwartier loopt hiervoor een project van bewoners waarin de gemeente en TU Delft partner zijn. In Meerwijk werkt de gemeente samen met partners aan een warmtenet. De gemeente gaat de komende periode verder met bewoners en belanghebbenden uit deze wijken in gesprek om te kijken of zij de eerste wijken kunnen zijn.

Lees verder

Vrijdagmiddagborrel 1 november

Vrijdagmiddagborrel 1 november 2019

GroenLinks Haarlem borrelt iedere eerste vrijdag van de maand. Kom gezellig een drankje doen en ga met ons in gesprek. Iedereen is welkom! Niet alleen leden van GroenLinks, ook sympathisanten en collega's van andere politieke partijen.

Lees verder
Fractie bij ODIJmond

Werkbezoek bij Omgevingsdienst IJmond

De fractie brengt een werkbezoek aan de Omgevingsdienst (OD) IJmond in haar hoofdkantoor in Beverwijk.

De ODIJmond voert namens vijftien gemeenten en de provincie Noord-Holland diverse milieutaken uit. Op het gebied van energie, duurzaamheid, luchtkwaliteit, kwaliteit van de bodem, geluid, veiligheid en flora & fauna. De OD verleent vergunningen en controleert bedrijven of zij voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Indien nodig treden zij handhavend op. Het OD behandeld klachten over zaken als geluid- en geuroverlast, bodemverontreiniging en illegale lozingen.

In feite vormen de 126 OD IJmondmedewerkers, sinds de toetreding van Haarlem in 2014 deels een ambtelijke milieuafdeling van de gemeente Haarlem. Deels: omdat binnen een Gemeenschappelijke Regeling de opdrachtgevers 15 gemeenten zijn in Kennemerland en een groot deel van Zaanstreek. (Bodem doet Haarlem zelf).

Milieuwetgeving is complex en vereist specialismen en milieubelasting houdt niet op bij de gemeentegrens.

Lees verder