Nieuws

Delftplein

Startnotitie Delftplein

Uitgesproken GroenLinks  in de commissie Ontwikkeling van 31 oktober 2019 door Melissa Oosterbroek bij het agendapunt Startnotitie Delftplein.

Op het Delftplein staan 160 tijdelijke woningen voor starters & statushouders gebouwd door Elan. Elan heeft dat kavel sinds 2016 in bezit en wil andere aansluitende kavels aankopen van de gemeente Haarlem (en Velsen) om daarna in het totale gebied sociale woningbouw neer te zetten. De gemeente zal een ontwikkelaar kiezen die dure en middeldure koop- en huurwoningen kan bouwen in het plangebied (in afstemming en overleg met Elan en Gemeente) voor een gemengde woonbuurt.

GroenLinks geeft het college graag drie punten mee;

Punt 1 Het huisje boompje beestje nestkastje principe van mevrouw Prins, zorg dat je werkt met bestaand groen. Maak het zichtbaar! Zoals ook in de startnotitie staat, dit plan gaat een bijdrage leveren aan netto duurzamer Haarlem, eentje die echt bijdraagt aan onder andere de uitvoering van de nota Haarlem Klimaatneutraal. Bomen zorgen nu eenmaal voor een schone lucht en een leefbare wijk. Dus laten we inderdaad de bomenrij behouden zoals D66 suggereert.

Lees verder
Cronjé 1 A

Het Project Lelie in de Transvaalwijk

Voorstel: Het project Lelie voor een periode van 3 jaar in aangepaste vorm verder voort te zetten

voorzitter,

Het Project Lelie in de Transvaalwijk heeft aansprekende resultaten behaald in het bestrijden van o.a. ondermijning; het aanpakken en stoppen van malafide en niet integere activiteiten. Er is er sprake van minder leegstand en het aantal ondernemingen en eenmanszaken is toegenomen

Van belang is het bestrijden van misbruik van het vangnet betreffende maatschappelijke ondersteuning (WMO) in de vorm van PGB-fraude. Waarbij soms PGB-bureaus voorzieningen die bedoeld zijn voor kwetsbare burgers misbruiken voor eigen gewin.

                     Het buurtcentrum Cronjé 1A heeft sinds de opening een belangrijke functie en positie in de wijk verworven. Het is een ontmoetingsplek voor buurtbewoners, ondernemers, sociale partners en overheidspartners.

Cronjé 1A heeft een belangrijke signaleringsfunctie. Buurtbewoners lopen naar binnen met een melding, klacht of vraag. Het is een belangrijke schakel tussen bewoners en ondernemers enerzijds, en overheidspartners als gemeente en politie anderzijds.

Lees verder

Haarlemse lucht wordt gemeten

Luchtmeting in Driehuis

Per motie (GLH, D66) is het college opgedragen te regelen dat  actief Haarlemse inwoners worden benaderd om mee te doen aan het project “Hollandse luchten”, waarbij gezocht wordt naar een zo goed mogelijke spreiding van gegadigden over de stad.

Verwerking van de gegevens zal dan na overleg gebeuren bij de OmgevingsDienst IJmond.

Financiering voor de meetkastjes wordt gevraagd bij de Provincie, die het project trekt en die in principe bereid is te financieren.

De meeste sensoren die geplaatst gaan worden via het project  “Hollandse luchten” meten fijnstof (PM2.5 en PM10) luchtvochtigheid en temperatuur. Daarnaast wordt een handvol ‘uitgebreide’ sensoren ingezet, die ook stikstofoxide meten en ozon.

In het afgelopen jaren zijn er door de gemeente enkele andersoortige meetpunten in werking gesteld en vanaf half 2018 zijn er, georganiseerd door de wijkraden in Oost, meetpunten verspreid in dit stadsdeel. De gegevens daarvan worden verwerkt door de GGD Amsterdam.

 

Lees verder
Vrijwilliger Vuurwerkvrije zone

Vuurwerkmotie aangenomen: meer vuurwerkvrije zones, onderzoek 2020/2021 vuurwerkverbod maar wel vuurwerkshow

De motie Vuurwerk van GLH, PvdA, CU, AP is met een meerderheid aangenomen.

Via de motie is het College verzocht om:

 1. Meer, dus uitbreiding, vrijwillige vuurwerkvrije zones tijdens de komende Jaarwisseling
 2. Een oproep te doen om bij de komende Jaarwisseling vrijwillig af te zien van het afsteken van (knal)vuurwerk;
 3. Na overleg te onderzoeken of, te beginnen bij de Jaarwisseling 2020/2021: een algeheel verbod op het afsteken van consumenten vuurwerk van kracht kan worden in de hele – of delen van de – gemeente; resultaten van onderzoek uiterlijk 1 juni 2020 als voorstel naar de raad;
 4. Als alternatief op één of meerdere locaties professioneel vuurwerk.

Bj de vorige jaarwisseling waren er 7 vrijwillige vuurwerkvrije zones:

 • De Janskliniek aan de Ridderstraat
 • Het Spaarne Gasthuis-Zuid
 • Het Vogelhospitaal aan de Vergierdeweg
 • De Artisklas en Stadsboerderij Schoterhoeve in het Schoterbos
 • De Manege en de Zonneruiters aan de Limburg van Stirumstraat
 • Huisdierencentrum Haarlem en egelopvang Van Oosten de Bruijnstraat
 • De Stadsboerderij Haarlemmerhout

 

  Lees verder
  Marie Thérèse Meijs

  Column Wethouder Meijs: Begroting 2020 een terugblik

  De bewoording ‘Begroting’ klopt niet helemaal. Niks begroten of vergroten, we gaan verkleinen, we minderen en matigen juist een aantal zaken.

  Het Rijk geeft gewoon minder geld aan de gemeentes waardoor onze lokale begroting niet sluitend is. Alle gemeentes in heel Nederland kampen met hetzelfde probleem. Verschillende gemeentes moeten zelfs veel bezuinigen en rigoureuzere maatregelen nemen. Zij sluiten bibliotheken of sportvoorzieningen. In Haarlem valt het dan relatief nog mee. Maar ik besef direct dat al onze taakstellingen pijn doen.
   

  Lees verder

  Column Ziggy Klazes: Reptielenbrein

  Ziggy Klazes

  Nu de Rijksoverheid de bijdragen aan de gemeenten heeft verlaagd hebben de lokale besturen er een nieuw probleem bij. De gevolgen van de decentralisaties, lees: bezuiniging van 15% en de daarbij behorende nieuwe verantwoordelijkheden, zijn nog maar amper ingedaald of het Rijk slaat de gemeenten opnieuw om de oren met een korting op de bijdrage uit het gemeentefonds.

  De kosten in het sociaal domein stijgen, de inkomsten nemen, ondanks de extra gelden voor Jeugd en WMO, grosso modo af. Er moet iets. En wanneer er iets moet hebben overheden de onhebbelijke gewoonte om in een regelreflex te schieten.

  Lees verder