Nieuws

Tegen biomassa en specifiek hout als energiebron

Uitgesproken GroenLinks door Melissa Oosterbroek in de commissie beheer Duurzame warmtebronnen Haarlem op 13 juni 2019

GroenLinks is tegen biomassa als energiebron en specifiek tegen verbranding van hout om energie op te wekken en wij willen houtige biomassa dan ook uitsluiten als duurzame energie bron. Het verstoken van biomassa heeft een aantal nadelen. Voor ons zijn er twee doorslaggevend: 1) het gebruik van biomassa is niet CO2-neutraal en niet duurzaam & 2) kiezen voor biomassa betekent dat we juist niet kiezen voor geothermie, riothermie of andere innovaties voor een echt duurzame energiewinning.

Lees verder
4 Windmolens Schoteroog

Windmolens Schoteroog mogen van Nieuwe Provinciale Coalitie vervangen worden

Gemeentenieuws: Woensdag 12 juni 2019 presenteerden GroenLinks, VVD, D66 en PvdA het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ van de provincie Noord-Holland. Het betekent onder andere een versoepeling van het beleid voor wind op land. Dat is goed nieuws voor de stilstaande windmolens op Schoteroog in de Waarderpolder.

Tot nu toe was het vanwege beperkend beleid van de provincie niet mogelijk om deze defecte molens te vervangen. Met het nieuwe versoepelde beleid is dit nu wel mogelijk. Wethouder Robbert Berkhout: “Ik ben ontzettend blij dat we eindelijk weer de mogelijkheid krijgen om binnen de gemeentegrenzen windenergie op te wekken. We hebben hier jarenlang voor gelobbyd en gaan er dan nu ook als stad alles aan doen om samen met onze partners de Haarlemse windmolens zo snel mogelijk weer aan het draaien te krijgen.”

Lees verder
Dreefzicht

Geen bomen kappen bij Dreefzicht

Uitgesproken GroenLinks tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 mei door Sacha Schneiders over Ontwerp Dreefzicht.

"GroenLinks Haarlem is tegen het kappen van bomen. Zeker als dat gebeurt om ruimte te maken voor auto’s. Helemaal tegen als dat gebeurt in onze monumentale Haarlemmerhout. En we staan daarin niet alleen als ik hoor dat er al 20.000 handtekeningen onder de petitie staan.

Aan het VO kleven vele gebreken. Behalve dat er in staat dat er bomen gekapt gaan worden om een parkeerplaats aan te leggen, komt het VO voort uit een plan voor behoud van de Haarlemmerhout, maar de relatie tussen dat plan en het VO is ver te zoeken. Ook is er geen vooroverleg geweest met de stakeholders. Het VO komt weldegelijk zo uit de lucht vallen en voor GLH rauw op ons dak.

Toch zal GroenLinks Haarlem tegen de motie stemmen.  Niet omdat we dit VO steunen. Dat doen we zeker niet.

Wel omdat de motie te vroeg is. Omdat de wethouder op 16 mei tijdens de commissievergadering belangrijke toezeggingen heeft gedaan, zoals hij nu hier heeft herhaald. GroenLinks Haarlem had het VO Dreefzicht te agenderen, omdat het ons geen goed plan leek en we er dus over wilden spreken met de wethouder. Dat is gebeurd op 16 mei. De wethouder heeft toen toegezegd met ons allemaal te gaan kijken ter plekke bij Dreefzicht. En de wethouder heeft toegezegd dat hij onze kritiek en/of opmerkingen, evenals de opmerkingen van de insprekers, zal meenemen in het definitief ontwerp of in een nieuw Voorlopig Ontwerp, als er een heel nieuw plan komt. Ten slotte heeft de wethouder toegezegd dat het definitief ontwerp geagendeerd en besproken wordt in commissie en Raad. Daarom wachten we op de actie van de Wethouder.

Mochten er in het Definitief Ontwerp of nieuwe Voorlopig Ontwerp opnieuw bomen gekapt moeten worden, dan zal GroenLinks Haarlem zeker tegenstemmen om het plan van tafel te krijgen. Dus wethouder, we wachten het plan af, maar laat uw zaag thuis."

 

Marion Steyger ziet zich genoodzaakt te stoppen als raadslid

Marion Steyger

Beste GroenLinks Haarlem leden,

 

Vorige week heb ik ontslag gevraagd als lid van de gemeenteraad van Haarlem.

Dat was geen gemakkelijk besluit. De tekst van de brief die ik gestuurd staat hieronder en daarin leg ik mijn beweegredenen uit.

Haarlem, 1 juni 2019,

Geachte voorzitter, beste Jos,

 

Na rijp en moeilijk beraad, met mijzelf, mijn omgeving en mijn fractiegenoten, heb ik besloten om te stoppen als raadslid voor de gemeente Haarlem.

Toen ik aan dit avontuur begon, vanuit visie en verantwoordelijkheidsgevoel, was mijn persoonlijke situatie anders dan op dit moment.

Ik had geen betaald werk ( meer) en moest na driekwart jaar intensief solliciteren, erkennen dat dat waarschijnlijk ook niet ging gebeuren. Dat was een harde conclusie maar wel realistisch.

Om toch mijn steentje bij te dragen, kennis en ervaring in te zetten en zinvol bezig te zijn, ben ik politiek actief geworden. Bij mijn partij GroenLinks.

Lees verder
Kadernota 2019

Voorbereiding Kadernota

De Kadernota wordt 1, 3 en 4 juli behandeld in de Gemeenteraad. De kadernota is te vinden op de gemeentesite. Op 13 juni kunnen burgers vanaf 19.35 uur inspreken bij de commissie Beheer op de Kadernota.

In de kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren voor het totale gemeentelijke werkveld. Het college berekent hoeveel dit in grote lijnen gaat kosten. De kadernota geeft dus aan wat in ieder geval in de begroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken. Uiteraard is de Kadernota opgesteld vanuit het coalitieprogramma en door de raad vastgesteld beleid en amendementen en eventuele moties.

Vooraf kunnen aan het college technische vragen worden gesteld, over het ‘wat’ en ‘hoe’ in de nota. Over het ‘waarom’ en 'waartoe' gaat het in de behandeling van de kadernota, want dat is politiek.

De fractie is in het weekend van 8 en 9 juli op een zorgboerderij bijeen geweest om de Kadernota te bespreken.

Max van Aerschot (rechts) en Peter van den Doel

Afscheidboek Max van Aerschot stadsbouwmeester

Max van Aerschot op de foto rechts.

Max van Aerschot, architect, is tien jaar, tussen 2008 en 2018 de Haarlemse Stadsbouwmeester geweest. In die tijd heeft hij gevraagd en ongevraagd allerlei toekomstgerichte adviezen, visies en plannen opgesteld. Op het laatst boterde het niet meer tussen hem en het ambtelijk apparaat en College. Maar er is uiteindelijk vriendelijk afscheid genomen. Hij kreeg een boek als afscheidscadeau. In het boek een 13-tal interviews door een onafhankelijke interviewer van politici, bestuurders, projectontwikkelaars, historici en architecten over zijn werk. Één van de geïnterviewden is Robbert Berkhout, in die tijd raadslid/fractievoorzitter, hij noemt van Aerschot “algemeen visionair”.

In het boek staat ook een selectie van zijn visies. Als aanvulling op die visies heeft Max een eigen site gevuld met alle plannen: http://stadsbouwmeesterhaarlem.nl/ Hij is mogelijk de laatste stadsbouwmeester omdat zijn opvolger Willem Hein Schenk de titel stadsarchitect of ‘stadsadviseur’ heeft.

Max van Aerschot, altijd keurig en vaak opvallend kleurig gekleed, heeft gevraagd of het boek getiteld: "Max van Aerschot • Stadsbouwmeester Haarlem stad en regio" bij uitgeverij de Zwaluw mocht uitkomen, een uitgever van met name kunstboeken.

Max heeft zijn boek overhandigd aan de fractie in de persoon van Peter van den Doel (commissie Ontwikkeling en Bestuur).